Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci

 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako ,,Nariadenie GDPR“) si Vám dovoľujeme v súlade s čl. 13 Nariadenia GDPR poskytnúť informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom portálu www.mobiluj.sk.

 

Spoločnosť Business Company srls, so sídlom v Lucca, Via del Chiasso 68 - IC DPH IT02404410462 REA LU-223050 (ďalej len ako ,,Business Company srls“) ako prevádzkovateľ, na území Slovenskej republiky spolupracujúci so sprostredkovateľom Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting, s miestom podnikania Trenčianska Turná 867, 913 21  Trenčianska Turná (ďalej len ako ,,Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting“) v rámci prevádzky portálu www.mobiluj.sk podriaďuje ochranu súkromia a osobných údajov zákazníkov uvedenej webovej stránky pravidlám stanoveným Nariadením GDPR.

 

I.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Business Company srls, so sídlom v Lucca, Via del Chiasso 68 - IC DPH IT02404410462 REA LU-223050. Pre poskytnutie bližších informácií o spracovaní vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať  na adrese business.company2016@gmail.com.

Sprostredkovateľom osobných údajov na území Slovenskej republiky je Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting, s miestom podnikania Trenčianska Turná 867, 913 21  Trenčianska Turná.

 

II.

Vaše osobné údaje sú spracované na nasledujúce účely:

 

- uzavretie kúpnej zmluvy k tovaru ponúkanému na www.mobiluj.sk;

- poskytovanie informatívnych služieb, ako napríklad odber newsletterov;

- umožnenie registrácie na stránkach a používanie služieb vyhradených pre registrovaných používateľov;

- spravovanie Vašich požiadaviek odoslaných našim zákazníckym službám.

 

Vo vyššie uvedených prípadoch je spracovanie Vašich osobných údajov legitímne a nevyhnutné pre potreby uzavrieť s Vami zmluvu alebo poskytnúť Vám službu, ktorú ste výslovne požadovali. Poskytovanie Vašich osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a bez ktorej nemôže dôjsť k vzniku záväzkovoprávneho vzťahu.

Vykonávame aj štatistické zisťovania a analýzy s údajmi v agregovanej podobe, za účelom pochopenia, ako používatelia reagujú na webové stránky, našu ponuku a naše služby.

 

III.

Rozsah a zdroj spracúvaných osobných údajov:

 

Spracúvané osobné údaje sú tie, ktoré nám poskytujete pri dokončení objednávky na portáli www.mobiluj.sk. Obchodná spoločnosť Business Company srls ako prevádzkovateľ resp. Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting ako sprostredkovateľ zhromažďuje informácie o Vás, ako sú napríklad meno a priezvisko, údaje o platbe prostredníctvom telefónu, dodacia adresa a fakturačná adresa, údaje o prehliadaní a vašu nákupnú históriu.

 

Iba s vaším výslovným súhlasom spracujeme vaše osobné údaje pre:

- vykonávanie  komerčných a propagačných komunikačných činností;

- prispôsobenie  stránky a komerčných ponúk podľa vašich záujmov.

 

IV.

Príjemcovia osobných údajov:

 

Vaše osobné údaje spracúva riadne vyškolený personál prevádzkovateľa Business Company Srls resp. sprostredkovateľa Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting. V prípade organizačných a funkčných potrieb súvisiacich s poskytovaním služieb na www.mobiluj.sk navyše, Vaše dáta môžu byť spracované našimi konzultantmi. Tí boli zhodnotení a vybraní na základe preukázanej spoľahlivosti a kompetencie. Niektorí z týchto subjektov môžu mať sídlo v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, a v týchto prípadoch sa prenos vašich osobných údajov v týchto krajinách uskutočňuje v súlade so zákonnými zárukami na ochranu osobných údajov týchto krajín.

 

V.

Doba spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame na obmedzenú dobu, ktorá závisí od účelu, na ktorý boli zhromaždené. Po tomto období budú Vaše osobné údaje vymazané. Doba spracúvania sa líši v závislosti od účelu: napríklad osobné údaje zozbierané pri nákupe tovaru na www.mobiluj.sk sú spracovávané až do dokončenia všetkých administratívnych úkonov a účtovníctva tak, aby boli uložené resp. archivované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (desať rokov). Osobné údaje na účely odoslania našich informačných letákov spracúvame až do odvolania Vášho súhlasu s odosielaním týchto informačných letákov.

 

VI.

Cezhraničný prenos osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam týchto krajín je dostupný na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.

 

 

 

Poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov


Pri spracúvaní osobných údajov Vám prináležia nasledujúce práva:


Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú najmä identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa resp. sprostredkovateľa, účel spracúvania, kategórie príjemcov, kategórie osobných údajov, dobe uchovávania, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.


Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na vydanie potvrdenia, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe samostatnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.


Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Za týmto účelom nás prosím informujte o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.


Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo žiadať, aby boli Vaše osobné údaje vymazané (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvaní máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ, najmä ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy alebo zo zákona. Tieto údaje budú následne vymazané až po splnení ich účelu.


Právo na obmedzenie spracovania: V zákonom a nariadením vymedzených situáciách máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.


Právo na prenosnosť údajov: Po splnení zákonom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje následne poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné závažné technické prekážky.


Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. 


Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Právo odvolať súhlas 
Súhlas založený na princípe dobrovoľnosti máte právo kedykoľvek úplne alebo sčasti odvolať a to

  1. zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu business.company2016@gmail.com alebo
  2. zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sprostredkovateľa uvedenú vyššie alebo
  3. vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru s prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, resp. ich poverenými zamestnancami.

 

V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.